Antifascismo e antisessismo selettivi (se ce li hai dentro non li vedi!)

Antifascismo e antisessismo selettivi (se ce li hai dentro non li vedi!).